Knowledge on malaria prevention of forest goer and stay overnight group at Ea So commune, Ea Kar district, Dak Lak province in 2021 and some related factors

Phuc Hoang Hai, Ngoc Quang La, Quang Thai Pham, Nuong Nguyen Thi, Minh Dat Le

Abstract


Objectives: To describe the knowledge of malaria prevention and control of the forest goers in Ea So commune, Ea Kar district, Dak Lak province in 2021 and some related factors.

Methods: A cross-sectional study with analysis on 292 forest goers, in Ea So commune, Ea Kar district, Dak Lak province from March 2021 to May 2021.

Results: The research subjects are mainly men (75.0%), most of them are H'Mong and Muong ethnic groups, accounting for 29.79% and 21.58%, respectively; The majority of the study population knew that the cause of malaria was mainly mosquito bites, accounting for 95.2%. Besides, the study participants knew about symptoms of the disease in the order of fever, chills and sweating (96.92%, 86.64% and 68.49%). In addition, they had a good knowledge with a high rate of 95.21%. Education, age groups are related to malaria prevention knowledge.

Conclusion: Most of the foresters have good knowledge about malaria. Education, age groups are related to malaria prevention knowledge.

Keywords


knowledge of malaria prevention, forest goers

Full Text:

PDF

References


Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương. Cẩm nang kỹ thuật phòng chống bệnh sốt rét. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2011.

Tổng cục Thống kê. Số liệu thống kê dân số và lao động. 2019; https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714. Accessed 29/05/2021.

Trung tâm Y tế huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo kết quả hoạt động y tế năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018 huyện EaKar tỉnh Đắk Lắk. 2018.

Trung tâm Y tế huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo kết quả hoạt động y tế năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 huyện EaKar tỉnh Đắk Lắk. 2019.

Trung tâm Y tế huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo kết quả hoạt động y tế năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020 huyện EaKar tỉnh Đắk Lắk. 2020.

Nhật NM. Kiến thức, thực hành về Phòng chống sốt rét ở nhóm tham gia bảo vệ rừng và một số yếu tố liên quan tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông năm 2020: Đại học Y tế Công cộng; 2020.

Anh TTL. Kiến thức, thực hành phòng chống sốt rét của người dân xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông năm 2019 và một số yếu tố liên quan [Luận văn thạc sĩ]. Hà Nội, Trường Đại Học Y tế Công cộng; 2019.

Nhung ĐTK. Mô tả một số hành vi nguy cơ bệnh sốt rét và một số yếu tố liên quan của người dân đi rừng, ngủ rẫy tại xã Đa Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2017 [Luận văn Thạc sĩ]. Hà Nội, Trường Đại học Y tế Công cộng; 2017.

Nhung PT. Kiến thức, thực hành về phòng chống sốt rét và một số yếu tố liên quan của người dân tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước năm 2019 [Luận văn Thạc sĩ]. Hà Nội, Trường Đại học Y tế Công cộng; 2019.

Hoà NĐ. Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh sốt rét của người dân tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông năm 2015 [Luận văn Thạc sỹ]. Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng; 2015.