Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Tạp chí Y tế công cộng?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp chưa được xuất bản trước đó cũng như được xem xét từ một tạp chí khác (hoặc lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên)

     

  2. Tệp đính kèm ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word, RTF hoặc Wonderinf
  3. Có sẵn URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp
  4. Văn bản tuân thủ các yêu cầu về cách trình bài và nội dung được nêu trong  Hướng dẫn dành cho Tác giả trong mục Giới thiệu về Tạp chí
  5. Nếu gửi đến mục kiểm duyệt của tạp chí, đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn trong Ensuring a Blind Review