Thực trạng tiếp cận và sử dụng các biện pháp tránh thai của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (Accessibility and use of contraceptive by women with children under 1 year of age in the 8 south central coast provinces in Vietnam)

Lê Minh Thi, Phạm Hồng Anh, Đoàn Thị Thùy Dương, Bùi Thị Thu Hà, Phạm Văn Tác

Tóm tắt


Tiếp cận và sử dụng biện pháp tránh thai có ý nghĩa quan trọng trong chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình.Nghiên cứu này là một phần của dự án nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy bình đẳng giới tại 8 tỉnh duyên hải Nam trung Bộ. Nghiên cứu với mục tiêu mô tả thực trạng tiếp cận và sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) và một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng các BPTT của bà mẹ có con dưới 1 tuổi. Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp với thiết kế mô tả cắt ngang có phân tích bằng phương pháp định lượng kết hợp định tính. Kết quả cho thấy 69,8% các bà mẹ hiện đang sử dụng một BPTT bất kỳ, trong đó vòng tránh thai đã được sử dụng nhiều nhất với 39,4%. Nơi các phụ nữ tiếp cận các BPTT chủ yếu là cơ sở y tế (64,1%) tiếp đến là nhà thuốc và cán bộ y tế/cộng tác viên dân số. Việc tiếp cận và sử dụng các BPTT của bà mẹ còn hạn chế và thấp hơn các vùng khác. Yếu tố dân tộc, sự trao đổi của vợ chồng, tiếp cận BPTT là các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các BPTT của bà mẹ. Khuyến nghị của nghiên cứu là tư vấn theo nhóm hoặc tư vấn trực tiếp tại cộng đồng cho cả vợ và chồng và cho nhóm dân tộc thiểu số, lồng ghép chương trình kế hoạch hóa gia đình vào các chương trình y tế khác tại địa phương.

English abstract:

Accessibility and use of contraceptive by women plays key role in the family planning program. This study is a part of research project entitle “Factors related to gender inequity in reproductive health in 8 south central coast provinces in Vietnam“. The stydy aimed to Describe the current situation accessibility and use of contraceptive methods and factors related to the use of contraceptives by women with children under 1 year old. The study used secondary data to design cross-sectional descriptive analysis using quantitative methods combining qualitative.Findings shows that 69.8% of women currently using a contraceptive any, in which the IUD was used the most with 39.4%. Where women have access to contraceptive methods mainly health facilities (64.1%) followed by pharmacies and health worker / population collaborators. Accessibility and use of contraceptives is limited mothers and lower in other regions. Ethnic factors, the exchange of spouses, access to contraception are the factors affecting the use of contraception by women.  Consulting or advisory group directly in the community for both husband and wife and the ethnic minority groups, integration of family planning programs in other  health activities at the community.


Từ khóa


Biện pháp tránh thai; bình đẳng giới; duyên hải nam trung bộ; contraceptives; gender equality; South Central Coast in Vietnam

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Đỗ Thị Anh Thư và Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2009), “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng các BPTT hiện đại trên phụ nữ có chồng từ 15-49 tuổi tại huyện Ninh Hòa”,Y học TP. Hồ Chí Minh,13, tr109-113.

Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2012), Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2012 - Các kết quả chủ yếu, Hà Nội.

Nguyễn Thanh Phong (2009), Nghiên cứu kiến thức, thực hành về các BPTT của phụ nữ đến phá thai không mong muốn tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2009, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.

Tiếng Anh

Guttmacher (2010), Fact on satisfying the Need for Contraception in Developing Countries, Guttmacher institute, New York.