Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ sau sinh tại Hà Nội

Đinh Thị Thanh, Trương Anh Tú, Bùi Thị Khánh Hòa, Hoàng Nguyễn Minh Thảo, Đặng Vũ Phương Linh

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Hiện nay, trầm cảm ở phụ nữ sau sinh là phổ biến, gây hậu quả cho cả mẹ và trẻ, như giảm thời điểm bắt đầu và thời gian cho con bú, giảm liên kết giữa mẹ và trẻ sơ sinh, không những ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này như các vấn đề về cảm xúc hành vi, giấc ngủ, ăn uống. Mặc dù có các biện pháp điều trị hiệu quả nhưng gần đây tỷ lệ trầm cảm sau sinh có xu hướng ngày càng tăng, do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ sau sinh tại Hà Nội”.

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa trầm cảm ở phụ nữ sau sinh và các yếu tố cá nhân, gia đình.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, trên 147 phụ nữ trong thời gian từ 1 đến 12 tháng sau khi sinh ở 5 quận/huyện tại Hà Nội từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2018, sử dụng thang điểm đánh giá tình trạng trầm cảm sau sinh của Edinburgh (Edinburgh Postnatal Depression Scale - EPDS), số liệu được phân tích bằng phần mềm STAT 14.0, sử dụng các kiểm định thống kê Khi bình phương, kiểm định Fisher’s exact, kiểm định Mann-Whitney, kiểm định hồi quy logistic để đánh giá mối liên quan của các yếu tố cá nhân, gia đình đến trầm cảm sau sinh.

Kết quả: Tỷ lệ trầm cảm sau sinh là 27,9%, các yếu tố như nơi sống (nhà riêng,ở cùng bố/mẹ chồng; nhà thuê, ở cùng chồng và con; nhà riêng, ở cùng chồng và con), học vấn, hoạt động trong 6 tháng đầu (thỉnh thoảng có di chuyển), nghề nghiệp của bà mẹ liên quan đến dấu hiệu trầm cảm sau sinh, mẹ có nghề nghiệp càng ổn định thì càng ít gặp nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Từ khóa


Trầm cảm, phụ nữ, sau sinh, thang đo trầm cảm, EPDS

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


, WHO, Mental health Depression: Let's talk, 2017; Available from: https://www,who,int/mental_health/management/depression/en/,

, Parsons CE, e,a,, Postnatal depression and its effects on child development: a review of evidence from low-and middle-income countries, Br Med Bull, 2012, 101:1,

, Gelaye B, e,a,, Epidemiology of maternal depression, risk factors, and child outcomes in low-income and middle-income countries, Lancet Psychiatry, 2016, 3(10)(973–82),

, L,Murray, et al,, Postnatal depressive symptoms amongst women in Central Vietnam: Across-sectional study investigating prevalence and associations with social, cultural and infant factors, BMC Pregnancy and Childbirth, 2015, 15(1),

, Vo, T,V,, T,K,D, Hoa, and T,D, Hoang, Postpartum Depressive Symptoms and Associated Factors in Married Women: A Cross-sectional Study in Danang City, Vietnam, Front Public Health, 2017, 5(93),

, JR, F,, et al,, Prevalence, nature, severity and correlates of postpartum depressive symptoms in Vietnam, BJOG 2004, 111(12): p, 1353-60,

, Do, T,K,L,, T,T,H, Nguyen, and T,T,H, Pham, Postpartum Depression and Risk Factors among Vietnamese Women, BioMed Research International, 2018, 2018,

, Fisher, J,, et al,, Common perinatal mental disorders in northern Viet Nam: community prevalence and health care use, Bull World Health Organ, 2010, 88(10): p, 737-745,

, Pendergast LL, e,a,, Postpartum depressive symptoms across time and place: structural invariance of the Self-Reporting Questionnaire among women from the international, multi-site MAL-ED study, J Affect Disord, 2014, 167(178–86),

, Robertson, E,, N, Celasun, and D, Stewart, Risk factors for postpartum depression, 2003, Geneva: World Health Organization,

, Coast, E,, et al,, Poverty and postnatal depression: a systematic mapping of the evidence from low and lower middle income countries, Health & Place, 2012, 18(5): p, 1188 - 1197,

, O,Adewuya, A,, et al,, Impact of postnatal depression on infants' growth in Nigeria, Journal of Affective Disorders, 2008, 108(1-2): p, 191-193,

, TổngCụcThốngKê, https://www,gso,gov,vn/default,aspx?tabid=714, 2017,

, Fantahun, A,, A, Cherie, and L, Deribe, Prevalence and Factors Associated with Postpartum Depression Among Mothers Attending Public Health Centers of Addis Ababa, Ethiopia, 2016, Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 2018, 14: p, 18,

, Shefaly, S,, et al,, Prevalence and incidence of postpartum depression among healthy mothers: A systematic review and meta-analysis, Journal of Psychiatric Research, 2018,

, Jennifer, H,-H,, C,-H, Taylor, and A, Itzel, Economic and Health Predictors of National Postpartum Depression Prevalence: A Systematic Review, Meta-analysis, and Meta-Regression of 291 Studies from 56 Countries, Frontiers in Psychiatry, 2018, 8: p, 248,

, Fisher, J,, et al,, Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders in women in low- and lower-middle-income countries: a systematic review, Bulletin of the World Health Organisation, 2012, 90(2): p, 139—149,

, Ribo, X,, et al,, Prevalence and factors associated with postpartum depression in women from single-child families, International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2018,

, Kerie, S,, M, Menberu, and W, Niguse, Prevalence and associated factors of postpartum depression in Southwest, Ethiopia, 2017: a crosssectional study, BMC Res Notes, 2018, 11(623),

, C, D,, et al,, Prevalence and associated risk factors for postpartum depression in women attending a tertiary hospital, Delhi, India, International Journal of Social Psychiatry, 2012, 58(6): p, 577—580,

, Prakash, U,R,, et al,, Postpartum depression in India: a systematic review and meta-analysis, Bulletin of the World Health Organization, 2017, 95(10): p, 706-717,

, Anokye, R,, et al,, Prevalence of postpartum depression and interventions utilized for its management, Ann Gen Psychiatry, 2018, 17(1),

, Anamika, A,, A,R, P, and N, Prakash, Prevalence and predictors of postpartum depression among mothers in the rural areas of Udupi Taluk, Karnataka, India: A cross-sectional study, Clinical Epidemiology and Global Health, 2018,

, Dinas, P,C,, Y, Koutedakis, and A,D, Flouris, Effects of exercise and physical activity on depression, Irish Journal of Medical Science, 2011, 180(2): p, 319—325,

, IH, N, and S,-B, J, Physical activity among pregnant women in relation to pregnancy-related complaints and symptoms of depression, Tidsskr Nor Laegeforen, 2002, 122(5): p, 470-4,