Mối liên quan giữa nhiệt độ môi trường và sự nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam: Kết quả một nghiên cứu theo chuỗi thời gian

Đặng Thị Anh Thư, Wraith Darren, P.Dunne Michael

Tóm tắt


Thông tin chung: Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối liên quan giữa nhiệt độ môi trường và sự nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC) ở Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phương pháp: Đây là một nghiên cứu theo chuỗi thời gian, sử dụng mô hình phân tích phi tuyến tính có tính độ trì hoãn (DLNM). Thông tin về số nhập viện NMCTC hàng ngày được thu thập dựa trên bệnh án lưu trữ tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ năm 2008 đến 2015; dữ liệu khí tượng hàng ngày của tỉnh cũng được thu thập trong khoảng thời gian này tại Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Kết quả: Tìm thấy mối liên liên quan nghịch giữa nhiệt độ môi trường và nhập viện do NMCTC ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguy cơ nhập viện do NMCTC tăng 10% (RR: 1,10, KTC 95%: 0,99-1,23, p>0,05) ở nhiệt độ thấp (19,0oC) và tăng 30% (RR: 1,30, KTC 95%: 1,01 - 1,67, p<0,05) ở nhiệt độ quá thấp (17,3oC).

Kết luận: Tăng nguy cơ nhập viện do NMCTC liên quan đến nhiệt độ quá thấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế.


Từ khóa


Nhiệt độ môi trường, nhồi máu cơ tim cấp, mô hình phân tích phi tuyến tính có tính độ trì hoãn (DLNM), khí hậu nhiệt đới gió mùa, Bắc Trung Bộ

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


Davídkovová, H., Plavcová, E., Kynčl, J., & Kyselý, J. Impacts of hot and cold spells differ for acute and chronic ischaemic heart diseases. BMC Public Health. 2014; 14(1): 480.

Madrigano, J., Mittleman, M. A., Baccarelli, A., Goldberg, R., Melly, S., Von Klot, S., & Schwartz, J. Temperature, Myocardial Infarction, and Mortality: Effect Modification by Individual and Area-Level Characteristics. Epidemiology (Cambridge, Mass.). 2013; 24(3): 439.

Tian, L., Qiu, H., Sun, S., & Lin, H. Emergency Cardiovascular Hospitalization Risk Attributable to Cold Temperatures in Hong Kong. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2016; 9(2): 135-142. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.115.002410

Claeys, M. J., Rajagopalan, S., Nawrot, T. S., & Brook, R. D. Climate and environmental triggers of acute myocardial infarction. European Heart Journal. 2017; 38(13): 955-960.

Mohammadi, R., Soori, H., Alipour, A., Bitaraf, E., & Khodakarim, S. The impact of ambient temperature on acute myocardial infarction admissions in Tehran, Iran. Journal of Thermal Biology. 2018; 73: 24-31. doi:https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2018.02.008

Loughnan, M., Tapper, N., & Loughnan, T. The impact of "unseasonably" warm spring temperatures on acute myocardial infarction hospital admissions in Melbourne, Australia: a city with a temperate climate. J Environ Public Health. 2014; 483785. doi:10.1155/2014/483785

Morabito, M., Crisci, A., Grifoni, D., Orlandini, S., Cecchi, L., Bacci, L., . . . Maracchi, G. Winter air-mass-based synoptic climatological approach and hospital admissions for myocardial infarction in Florence, Italy. Environmental Research. 2006; 102(1): 52-60. doi:https://doi.org/10.1016/j.envres.2005.12.007

Bijelović, S., Dragić, N., Bijelović, M., Kovačević, M., Jevtić, M., & Ninkovic, O. M. Impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases. Medycyna pracy. 2017; 68(2): 189-197.

Yamaji, K., Kohsaka, S., Morimoto, T., Fujii, K., Amano, T., Uemura, S., . . . Kimura, T. Relation of ST-Segment Elevation Myocardial Infarction to Daily Ambient Temperature and Air Pollutant Levels in a Japanese Nationwide Percutaneous Coronary Intervention Registry. The American Journal of Cardiology. 2017; 119(6): 872-880. Retrieved from http://www.ajconline.org/article/S0002-9149(16)31941-5/pdf

Fernández-García, J. M., Dosil Díaz, O., Taboada Hidalgo, J. J., Fernández, J. R., & Sánchez-Santos, L. Influence of weather in the incidence of acute myocardial infarction in Galicia (Spain). Medicina Clínica (English Edition). 2015; 145(3): 97-101. doi:https://doi.org/10.1016/j.medcle.2016.01.013

Wijnbergen, I., Van’t Veer, M., Pijls, N., & Tijssen, J. Circadian and weekly variation and the influence of environmental variables in acute myocardial infarction. Netherlands Heart Journal. 2012; 20(9): 354-359.

Bhaskaran, K., Hajat, S., Haines, A., Herrett, E., Wilkinson, P., & Smeeth, L. The effects of ambient temperature on the incidence of myocardial infarction–A systematic review. Heart. 2009; (95): 1746–1759.

Giang, P. N., Dung, D. V., Bao Giang, K., Vinh, H. V., & Rocklöv, J. The effect of temperature on cardiovascular disease hospital admissions among elderly people in Thai Nguyen Province, Vietnam. Global Health Action. 2014; 7. doi:10.3402/gha.v7.23649

Phung, D., Guo, Y., Thai, P., Rutherford, S., Wang, X., Nguyen, M., . . . Chu, C. The effects of high temperature on cardiovascular admissions in the most populous tropical city in Vietnam. Environmental Pollution. 2016; 208: 33-39.

Gasparrini, A., Armstrong, B., & Kenward, M. G. Distributed lag non‐linear models. Statistics in medicine. 2010; 29(21): 2224-2234.

Guo, Y., Li, S., Zhang, Y., Armstrong, B., Jaakkola, J. J. K., Tong, S., & Pan, X. Extremely cold and hot temperatures increase the risk of ischaemic heart disease mortality: Epidemiological evidence from China. Heart. 2013; 99(3): 195-203.

Antonio Gasparrini and Ben Armstrong (2015). Package ‘dlnm’. Retrieved from http://www.eg-myresearch.com/package-dlnm

Dang Thi Anh Thu (2018), Impact of ambient temperature on hospital admissions for acute myocardial infarction in the Central Coast of Vietnam, PhD Thesis, Queensland University of Technology, Australia, QUT ePrint.

Thi Anh Thu Dang, Darren Wraith, Hilary Bambrick, Nguyen Dung, Thai Thanh Truc, Shilu Tong, Sue Naish, Michael P. Dunne. Short - term effects of temperature on hospital admissions for acute myocardial infarction: a comparison between two neighboring climate zones in Vietnam. Environmental Research. 2019; 175: 167 – 177. doi:https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.04.023.

Pudpong, N., & Hajat, S. High temperature effects on out-patient visits and hospital admissions in Chiang Mai, Thailand. Science of the Total Environment. 2011; 409(24): 5260-5267.

Medina-Ramón, M., Zanobetti, A., Cavanagh, D. P., & Schwartz, J. Extreme temperatures and mortality: assessing effect modification by personal characteristics and specific cause of death in a multi-city case-only analysis. Environmental health perspectives. 2006; 114(9): 1331.