Một số yếu tố tổ chức tác động lên hành vi chia sẻ kiến thức và hiệu suất công việc của nhân viên y tế công lập khu vực Đồng bằng sông Cửu long từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021

Lý Khoa Đăng, Mai Ngọc Khương

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Nghiên cứu xác định một số yếu tố tổ chức tác động đến hành vi chia sẻ kiến thức và hiệu suất công việc của nhân viên y tế trong các các cơ sở y tế công lập thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021.

Phương pháp: Nghiên cứu định lượng, mô tả cắt ngang được tiến hành trên 376 nhân viên y tế của các cơ sở y tế công lập thuộc 13 tỉnh, thành Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nhân viên y tế tham gia trả lời bộ câu hỏi theo thang đo Likert-5 mức độ. Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất một phần PLS-SEM được xử lý bởi phần mềm SmartPLS 3.0 với Bootstrapping không tham số 2.000 lần lặp lại để kiểm định mô hình nghiên cứu.

Kết quả: Sự tích hợp (0.435) và tiêu chuẩn hóa (0.243) tác động tích cực đến việc chia sẻ kiến thức. Tập trung quyền quyết định (0.204) và tiêu chuẩn hóa (0.196) tác động tích cực lên hiệu suất công việc. Dưới vai trò trung gian hành vi chia sẻ kiến thức, hiệu suất công việc được tác động tích cực bởi sự tích hợp (0.204) và tiêu chuẩn hóa (0.114).

Khuyến nghị: Cần ưu tiên quan tâm đến yếu tố sự tích hợp, kế đến là tiêu chuẩn hóa và tập trung quyền quyết định. Khuyến khích hành vi chia sẻ kiến thức trong tổ chức nhằm tăng cường hiệu suất công việc. 


Từ khóa


yếu tố tổ chức, chia sẻ kiến thức, hiệu suất công việc, Đồng bằng Sông Cửu Long.