Tình trạng kiệt sức của điều dưỡng chi viện miền Nam phòng, chống dịch Covid-19

Đỗ Minh Sinh, Mai Thị Lan Anh, Vũ Văn Đẩu, Vũ Thị Thúy Mai

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Điều dưỡng chịu áp lực tâm lý cao độ và liên tục trong quá trình tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Mục tiêu: Mô tả tình trạng kiệt sức của điều dưỡng tham gia chi viện miền Nam phòng, chống dịch COVID-19

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang. Bộ công cụ Burnout Assessment Tool (BAT), sau khi Việt hóa và kiểm tra độ tin cậy được áp dụng trên 355 điều dưỡng tại các cơ sở y tế miền Bắc và miền Trung tham gia chi viện miền Nam phòng, chống dịch COVID-19. Giá trị trung vị của biến tổng điểm thang đo kiệt sức được sử dụng làm điểm cắt để phân chia đối tượng thành 02 nhóm có và không bị kiệt sức.

Kết quả: Tỷ lệ kiệt sức của điều dưỡng là 48,5%. Điểm trung bình của tình trạng kiệt sức tạm thời, kiệt sức liên quan đến giới hạn tinh thần, kiệt sức liên quan đến suy giảm cảm xúc, kiệt sức liên quan đến suy giảm nhận thức lần lượt là: 1,80; 0,91; 0,79 và 0,70. Điểm trung bình các biểu hiện thứ cấp của tình trạng kiệt sức liên quan đến rối loạn tâm lý và rối loạn tâm thần là 2,0 và 1,78.

Kết luận: Tình trạng kiệt sức của điều dưỡng tham gia chi viện miền Nam phòng, chống dịch COVID-19 là rất phổ biến. 


Từ khóa


COVID-19, kiệt sức, điều dưỡng, sức khỏe tâm thần.