Thực hành hỗ trợ tuân thủ điều trị của người chăm sóc chính người bệnh tâm thần phân liệt quản lý tại trạm y tế xã, phường, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình năm 2021

Đỗ Thị Hạnh Trang, Nguyễn Thị Ngọc

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng thực hành hỗ trợ tuân thủ điều trị (TTĐT) cho bệnh nhân tâm thần phân liệt (TTPL) của người chăm sóc chính (NCSC) và các yếu tố liên quan.

Phương pháp:Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện qua phỏng vấn 317 NCSC của người bệnh TTPL đang được quản lý tại các trạm y tế thuộc thành phố Hoà Bình năm 2021, sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc.

Kết quả: Tỷ lệ NCSC có thực hành đạt là 76,3%. Có kiến thức tốt về bệnh TTPL, có điều kiện kinh tế gia đình ở mức trung bình trở lên và chăm sóc người bệnh có thời gian uống thuốc trên 5 năm là các yếu tố liên quan đến thực hành hỗ trợ TTĐT.

Kết luận: Tỷ lệ thực hành đạt của NCSC chưa cao. Nghiên cứu gợi ý sự cần thiết của các can thiệp nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về hỗ trợ TTĐT của NCSC cho bệnh nhân TTPL, đặc biệt là ở nhóm có điều kiện kinh tế khó khăn và có thời gian chăm sóc người bệnh chưa lâu.


Từ khóa


người chăm sóc chính, tâm thần phân liệt, thực hành, tuân thủ điều trị, Hoà Bình