Kiến thức về phòng nhiễm vi rút u nhú ở người (HPV) và các yếu tố liên quan của phụ huynh nam sinh tại thành phố Huế năm 2020

Nguyễn Hoàng Lan, Lê Thị Bích Thuý, Lê Nguyễn Quỳnh Như

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Ở Việt Nam hiểu biết về lây nhiễm HPV cho nam giới còn hạn chế. Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức phòng nhiễm HPV của phụ huynh nam sinh (PHNS) tại một số trường trung học cơ sở (THCS) ở thành phố Huế và tìm hiểu một số yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện năm 2020. 785 PHNS tại bốn trường THCS ở thành phố Huế được phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi có cấu trúc. Phân tích hồi quy đa biến logistic được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan.

Kết quả: 18.9% PHNS có kiến thức đạt về phòng nhiễm HPV. Trình độ học vấn, nghề nghiệp, số con trai và tiền sử gia đình mắc các bệnh liên quan HPV có mối liên quan đến kiến thức phòng nhiễm HPV của đối tượng nghiên cứu (p<0.05).

Kết luận: Kiến thức về phòng nhiễm HPV của PHNS ở thành phố Huế hãy còn thấp. Cần tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe để cải thiện kiến thức của phụ huynh về phòng lây nhiễm HPV ở cộng đồng.


Từ khóa


Kiến thức, vi rút u nhú ở người, HPV, phụ huynh, học sinh nam, thành phố Huế.